ÓPTICA Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

ÓPTICA

Pla Nacional d'Evalucación de la Qualitat de les Universitats

 (Convocatòria 1996)

 

INFORME FINAL DE L'AVALUACIÓ DE LA TITULACIÓ DE DIPLOMAT EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

Aquest Informe final pretén ser una síntesi del procés d'Avaluació de la Qualitat en l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria. Aquesta síntesi resulta alguna cosa difícil en ocasions en aparèixer algunes contradiccions importants, tant entre Autoinforme i Informe Extern, com dins del mateix Informe Extern. Potser, el conjunt de condicionants que el Comitè d'Avaluació Externa (CEE) addueixen com a dificultat afegida per a l'elaboració de l'Autoinforme puga haver estat influint en el propi Comitè Extern (creació de la Universitat Miguel Hernández, construcció de noves dependències per a la Titulació, Pla d'Estudis molt recent del que només ha eixit una promoció i, segons el parer del Comitè d'Avaluació Externa, un clima organitzatiu difícil que no permet una avaluació de consens) que realitza moltes valoracions globals qualificadores sense concretar, sistemàticament realitza una valoració molt positiva del treball del Comitè d'Autoavaluació (CAU) i de l'Autoinforme para, a continuació, establir qualificacions parcials negatives. Açò fa que aquest Informe Final haja de, si més no, matisar algunes manifestacions del Comitè d'Avaluació Externa.

El procés d'Autoavaluació, com es reflecteix en l'Autoinforme, es va desenvolupar al llarg de dos mesos en els quals el Comitè de la Titulació va estar treballant amb assiduïtat tant individualment com en les corresponents posades en comuna. La major dificultat ha consistit a deslligar els aspectes específics de la Titulació i els generals de la Universitat. En general es va realitzar un bon treball com reconeix el Comitè d'Avaluació Externa en la pàg. 3 del seu Informe.

El Comitè d'Avaluació Externa indica que el Comitè de la Titulació pot considerar-se excessivament institucional. Cal dir que aquest Comitè de Titulació s'ajusta rigorosament a la normativa del Consell d'Universitats i es va intentar que tots els col·lectius estigueren àmpliament representats mitjançant invitació expressa en tres Juntes de Centre, i fins i tot va participar una egresada en el mateix. Precisament, els alumnes no-delegats van ser seleccionats per a les auditories amb el CEE.

Hi ha una afirmació en l'Informe del CEE en el sentit que no estan reflectides en l'Autoinforme les opinions dels diferents col·lectius, fins i tot alguns sectors (alumnes no-delegats) van manifestar no conèixer l'Autoinforme o altres estaments van indicar que no sabien que podien fer al·legacions a l'Autoinforme. Cal deixar clar que el Comitè de la Titulació ha seguit els passos indicats pel Consell per a l'elaboració de l'Autoinforme i va establir el període corresponent per a rebre al·legacions que no es van produir, malgrat la publicitat que es va donar a aquest fet.

ENSENYAMENT

Remetem a l'Autoinforme on es contextualitza adequadament la Titulació d'Òptica i Optometria en el conjunt de la Universitat d'Alacant, s'expliquen els objectius, s'analitzen les causes que van justificar la implantació de la Titulació d'Òptica en la Universitat d'Alacant i s'ofereix un perfil de formació demandat pel context del mercat laboral de l'entorn més immediat i de les directrius europees. Sobre la base d'aquest context es configura el Pla d'Estudis, els aspectes positius dels quals i negatius més rellevants serien els següents:


Positius

* Inclusió de matèries relacionades amb l'aspecte clínic.
* Major identificació amb la tendència europea i internacional.
* Participació de major nombre de departaments implicats en la docència.
* Introducció d'assignatures altament especialitzades.
* Possibilitat de l'alumnat mitjançant les matèries de lliure configuració d'aconseguir un currículum més d'acord amb el necessari en el seu exercici professional.
* Impartició de les diferents assignatures per professionals altament especialitzats en les matèries a impartir.

Negatius


* A fi de possibilitar una optatividad real, s'hauria de garantir una oferta global de crèdits major de la qual figura en l'actual Pla d'Estudis, almenys el doble. El Comitè estima que en aquesta Universitat el model de plantilla impedeix la possibilitat d'oferir totes les optatives incloses en el mateix, per la qual cosa les optatives oferides es transformen en obligatòries per a l'alumnat. Una possibilitat a estudiar seria establir itineraris didàctics.
* L'oferta d'assignatures de lliure configuració en aquesta Universitat disminueix anualment, per la qual cosa els alumnes se senten obligats a cursar assignatures totalment dispars amb els seus interessos personals.
* El Pla d'Estudis inclou excessiu nombre d'assignatures, algunes d'elles amb baix nombre de crèdits. Assignatures que en principi es van plantejar com a quadrimestrals, per exemple Òptica Geomètrica, l'experiència ha demostrat que és més convenient una ampliació de la seua durada per a millor assimilació per part de l'alumne.
* Algunes assignatures situades en cursos diferents a l'anterior Pla d'Estudis (Òptica Instrumental, Òptica Física), a fi d'una estructuració més coherent, el Comitè estima hauria de respectar-se l'anterior situació donat l'alt índex de fracàs.
* El quadre d'incompatibilitats que presenta una lògica acadèmica, a nivell pràctic, acaba imposant tot un seguit de condicionants fins i tot a les assignatures no implicades en aquest quadre, la qual cosa fa que la seua efectivitat siga molt discutible.

Programes de les assignatures:


Existeix un nivell d'actualització de continguts considerable donada la recent implantació del Pla. No obstant això, malgrat que els professors expliquen als alumnes el primer dia de classe els objectius de les assignatures, per acord de la Junta d'Escola s'està elaborant un document que arreplegue tots els programes de les assignatures.

Organització de l'Ensenyament:


La Prefectura d'Estudis organitza els horaris i calendari d'exàmens que són estudiats per la Comissió Acadèmica i elevats a Junta d'Escola per a la seua aprovació.

No s'ha implantat la divisió per quadrimestres. Com s'indica en l'Autoinforme, "el període de docència és continu, és a dir, no es contempla interrupció per a la realització d'exàmens en el primer quadrimestre. En realitat, ningú ha plantejat aquesta opció en l'actual Pla d'Estudis, i en tot cas hi ha una opinió favorable de l'alumnat al fet que els exàmens es distribuïsquen al llarg de tot el curs en lloc de concentrar-los únicament en aqueixa parada entre quadrimestres". Aquest fet també es reflecteix en l'Informe d'Avaluació Externa on s'indica que "tots els col·lectius valoren positivament la supressió del caràcter quadrimestral de les assignatures, de manera que no hi ha parada lectiva entre dos quadrimestres per a la realització d'exàmens i les assignatures, depenent de la seua extensió, s'estenen al llarg del curs procurant evitar l'acumulació d'exàmens".

Les Tutories:


Com s'arreplega en l'Autoinforme, el funcionament de les Tutories no resulta eficaç: hi ha pocs alumnes que les utilitzen periòdicament al llarg de tot el curs. De totes maneres, la poca presència d'alumnes en el despatx es veu compensada, en part, per les consultes que els alumnes solen fer al començament o al final de les classes, bé de teoria o de laboratoris, i que s'ha convertit en una pràctica habitual. L'avantatge que té aquesta modalitat és que, enfront de la brevetat en el temps de consulta, no han de desplaçar-se fins al despatx, ni perdre cap hora de classe, i a més ho poden repetir diàriament. Una possible explicació a aquestes consultes podria justificar-se per les grans distàncies existents entre els aularis on els alumnes assisteixen habitualment a classe i els despatxos dels professors a consultar. Hi ha alumnes que no consulten per timidesa.

La metodologia docent es basa fonamentalment en estratègies de lliçó magistral acompanyada per l'ús de recursos audiovisuals. Encara que aquest ús en bastants ocasions es veu dificultat pels desplaçaments als aularis.

Existeix un nivell acceptable de compliment dels programes de les diferents assignatures i el centre realitza un esforç considerable d'organització d'activitats extra-acadèmiques.

Treball dels alumnes: en general, es considera que el nivell de treball personal requerit oscil·la entre 2-3 hores diàries. Com es reconeix en l'Autoinforme "en la pràctica, el temps dedicat a classes teòriques, pràctiques, i el necessari d'estudi és molt elevat i difícil d'assumir, per la qual cosa seria convenient una reorganització temporal dels ensenyaments".

Avaluació dels aprenentatges:


Com ja s'ha indicat, existeix un calendari d'exàmens aprovat per la Junta d'Escola, les tècniques d'avaluació són variades i en cada exercici s'especifica la forma de puntuació. La informació que es dóna als alumnes sobre els resultats dels exàmens només té la limitació temporal imposada per al lliurament d'Actes. Es valora com a positiva l'existència del Reglament Regulador del Procediment per a la Revisió i Reclamació de les Qualificacions dels Exàmens de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant, aprovat per la Junta d'Escola el 23 de Febrer de 1995, que ve a completar l'art. 98 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

Professorat:


El perfil de formació del professorat és adequat als objectius de la Titulació mentre hi ha llicenciats i doctors en les diferents especialitats científiques bàsiques, diplomats en Òptica i Optometria per a impartir les assignatures específiques per a la pràctica professional, i llicenciats i doctors en Medicina i Cirurgia per a aconseguir la projecció sanitària necessària en la formació de l'òptic-optometrista. Com a conseqüència és correcta l'assignació de professorat al primer any del Pla d'Estudis, així com en la resta dels cursos, i el perfil de l'activitat docent del professorat que resulta de l'assignació departamental aprofita el potencial de qualitat del mateix. La proporció entre doctors i professors ordinaris és bona, perquè aproximadament la meitat de la plantilla docent de la Titulació són doctors. Cal tenir en compte que les assignatures específiques són impartides per diplomats en Òptica amb el que s'aconsegueix un bon equilibri en la plantilla. L'estructura de la plantilla és millorable, tant en la distribució com en la qualitat de les places. Per exemple, existeix un alt nombre de T.I.O. doctors que haurien de veure millorada la categoria de les seues places.

Enfront del que indica el Comitè d'Avaluadors Externs sobre el control del professorat, cal indicar que sí existeixen mecanismes de control de qualitat tant a nivell general com en l'àmbit concret del centre (avaluació de la docència mitjançant qüestionaris d'opinió dels alumnes, autoinforme dels professors...).

Resum de l'Ensenyament:


Punts forts

* Bon nivell en la formació de l'alumnat, tant en la teoria com en les pràctiques.
* Bones perspectives actuals d'ocupació per als alumnes egresados.
* El clima existent en la relació professor-alumne és satisfactori.
* Nombre d'alumnes adequat, la qual cosa permet un tractament personalitzat de l'alumne.
* Caràcter multidisciplinari de la docència: 11 departaments estan implicats en la mateixa.
* Bon nivell de formació en el professorat.
* Programes de les assignatures dipositats en el Centre.
* Bona planificació d'exàmens i publicitat adequada del calendari dels mateixos.
* Reunió de coordinació de pràctiques.
* Bon grau de compliment dels programes.
* Organització d'activitats extra-acadèmiques.
* Existència d'un normativa de Revisió d'exàmens.
* Bon rendiment diferit dels alumnes. Hi ha una proporció molt alta de titulats que obtenen un primer treball relacionat amb la Titulació.
* Adequada assignació de responsabilitats docents per part del professorat.
Punts febles

* Massa assignatures troncals i obligatòries, moltes d'elles amb un baix nombre de crèdits. Excessiu nombre d'assignatures incompatibles.
* No hi havia optatividad real: a causa de l'escàs nombre d'optatives impartides, es transformen en obligatòries.
* Oferta de lliure configuració molt limitada.
* Poca utilització per part dels alumnes dels horaris de Tutoria, excepte en els moments previs als exàmens.
* Problemes d'assignació d'espais.
* Excessives distàncies entre els serveis que els alumnes utilitzen habitualment (Aulari - Laboratoris - Biblioteques - Despatxos tutories - Secretaria ...).
* Organització aliena dels recursos bibliogràfics.
* Escassos recursos per a manteniment de laboratoris docents amb incidència negativa en l'ensenyament de les pràctiques. Instal·lacions millorables. No es pot dependre de les empreses comercials si es vol fer una planificació seriosa.
* Disfuncions del model de plantilla (ràtio professor-alumne) quant a les característiques específiques de la Titulació.
* Només el 40 % d'alumnes que trien la Titulació en 1ª opció accedeixen a la mateixa.
Estratègies de millora

* Reajustar el nombre d'assignatures i el seu nombre de crèdits, així com la seua organització temporal.
* S'ha acordat oferir en el curs 1997-98 totes les optatives incloses en el Pla d'Estudis.
* Eliminar incompatibilitats.
* Eliminar les distàncies entre els serveis de la Titulació.
* Disseny actualitzat dels laboratoris de pràctiques amb la seua dotació corresponent.
* Nous espais que permeten ampliar serveis per a la Titulació.
* Modificació del Model de Plantilla actual, tenint en compte les característiques de la Titulació.
* Revisió del sistema d'accés a la Titulació que tinga en compte la preferència de l'alumne i prevalguen les qualificacions obtingudes en les assignatures directament relacionades amb la diplomatura.
* Establir un sistema adequat per a la revisió dels programes i utilitzar, per a la seua elaboració, l'estructura següent: objectius, continguts, metodologia, avaluació, temps de dedicació per part de l'alumne, etc. Els programes estan sent revisats pels departaments per al curs 1997-98.
* Promoure la realització d'un any de pràctiques en centres concertats, una vegada finalitzats els estudis.
* Gestionar els recursos bibliogràfics de manera autònoma.
* Promoure una major dotació de les aules en mitjans audiovisuals, ja que en la Titulació s'usen molt aquests recursos i cal anar-los traslladant de classe en classe amb la consegüent deterioració dels mateixos i la incomoditat "pedagògica"...
* Reclamar major dotació per a material docent per part de la Universitat ja que, de moment, s'està aconseguint mitjançant la col·laboració de cases comercials, la qual cosa no sembla el millor sistema per a estabilitzar un adequat desenvolupament dels ensenyaments.

INVESTIGACIÓ:


Com ja es va indicar al principi, en aquest apartat tornen a aparèixer opinions divergents entre el Comitè de la Titulació i el dels Avaluadors Externs. Igual que fèiem amb l'ensenyament, convé contextualitzar la investigació atès que es tracta d'una Titulació de primer cicle.

1) La joventut del Departament, unida a un ràpid creixement i a la preocupació principal d'implantar la docència, amb noves assignatures, laboratoris de pràctiques..., unit a la lògica escassetat de recursos, ha fet difícil l'establiment d'una producció científica de qualitat des d'un primer moment, encara que existeix una progressió anual palpable.

2) El Departament està adscrit a l'Escola Universitària d'Òptica, la qual cosa implica que, excepte alguns cursos de doctorat en diferents programes, totes les assignatures que s'imparteixen siguen de primer cicle. Aquest fet comporta que un alt percentatge del professorat és diplomat que, com és sabut, no té reconeguda la seua capacitat investigadora, la qual cosa suposa una gran dificultat a l'hora de la seua participació en projectes d'investigació. D'altra banda, el ràpid creixement del Departament ha portat, per diferents causes, a un alt percentatge de professorat amb dedicació parcial, la qual cosa des del punt de vista de la investigació no sembla el més beneficiós. En aquesta mateixa línia volem interpretar les manifestacions del CEE quan indica que existeix un dèficit en l'activitat investigadora i que cal posar més èmfasi sobre el desequilibri que existeix entre diversos col·lectius de professors a nivell de Titulació i proposar estratègies per a incorporar en les tasques d'investigació a part del professorat (promoció de professors TEU amb currícula suficient per a la seua promoció).

3) És difícil, al no disposar de segon cicle, poder comptar amb doctorands, excepte en circumstàncies particulars.

4) La gran càrrega docent dels professors no doctors (33 crèdits) introdueix una dificultat important en la relació entre investigació i docència.

5) Existeixen exemples concrets de confluència entre activitats d'investigació i pràctiques docents. I, com indica l'Informe del CEE, els alumnes actuals i els egresados reconeixen la importància de la investigació per a la docència universitària.

Resumeixen Investigació:


Punts forts

* Creixement molt satisfactori dels resultats en investigació.
* Obtenció d'infraestructures a través de projectes que ha permès anar equipant els grups del departament.
* Gran nombre de Projectes, tant amb entitats públiques com a privades.
* Els resultats d'investigació són molt positius, si tenim en compte que la majoria dels professors són TEU.
* Consolidació dels grups d'investigació del departament.
* Els doctors del departament imparteixen cursos de doctorat en programes d'altres departaments.
* Donades les característiques de la Titulació, els treballs de recerca estan molt relacionats amb l'aprofundiment en temes contemplats en els programes de les assignatures.
* Bon nivell d'estabilització del departament.
* Expectatives que presenta el departament, donada la joventut dels seus membres.

Punts febles


* Impossibilitat de dedicar part del pressupost a l'activitat investigadora per la limitació del mateix.
* Escassetat de doctorands, donada la tipologia dels alumnes.
* Alt percentatge de professorat a temps parcial.
* Falta de reconeixement de la capacitat investigadora de part del professorat que compon el departament.
* Falta d'objectius conjunts, donada l'avaluació individual de la investigació.
* No reconeixement de la investigació en la càrrega docent dels diplomats.
* Excessiva diversificació en els treballs i publicacions dels professors.
* Massa tasques burocràtiques per als directors dels Projectes d'investigació.

Estratègies de millora


* Reorganització de la plantilla del professorat, de manera que es tinguen en compte les necessitats d'investigació.
* Elaboració d'un mecanisme que permeta reconèixer la investigació dels diplomats per a obrir-los noves expectatives.
* Pressupostos específics per a la investigació per part de la Universitat a través d'objectius concrets.
* Potenciar més les accions d'investigació conjuntes.
* Dissociació de l'avaluació individual i la conjunta de la investigació, ja que presenten aspectes contradictoris. Reduir la càrrega burocràtica que pesa sobre els directors dels Projectes d'investigació.

GESTIÓ:


En termes generals, tant el CEE com el Comitè de la Titulació han constatat que l'activitat del PAS del Centre i del Departament és valorada molt positivament per tots els col·lectius consultats.

En aquest cas, cal recalcar el difícil que resulta partionar els Serveis propis del Centre i els Serveis Generals que s'ofereixen a tota la comunitat universitària.

Resumeixen Gestió:


Punts forts

* Tendència a la professionalització del PAS, aspecte que millora el servei prestat a la Institució.
* Existència de manuals de referència que identifiquen un important nombre de processos i procediments que gestionen en aquesta Universitat. Aquestes eines permeten que qualsevol membre de la comunitat universitària puga conèixer les normes de funcionament.
* Estructura organitzativa dels serveis administratius definida, que repercuteix en el bon funcionament del Centre.
* Adequats mitjans per a la gestió. Informatització total de les dades.
* Tendència a la descentralització, per la qual cosa s'agiliten els processos i procediments.
* Actitud altament positiva per al treball per part de tot el personal. La Universitat i/o els seus Serveis utilitzen al Centre com a pilot en moltes ocasions.
* Satisfactori nivell de compliment en els terminis i compromisos marcats per les normatives de la Universitat i del propi Centre tant per part de l'Adreça i Secretaria com pel professorat.
* Bon clima en la Titulació en tots els seus aspectes.
* Control d'absències de professors no justificades per part del Consell d'Alumnes.
* Oferta pública d'ocupació amb caràcter anual per al P.A.S.
* Definició de plantilla de P.A.S. en el Departament Interuniversitari d'Òptica.
* Existència d'un Pla de Formació del P.A.S.
* Els criteris de distribució del pressupost s'aproven anualment en la Junta de Centre.
* Gestió de matrícula i expedients totalment informatitzada.
* Existència d'una bústia de suggeriments.

Punts febles


* No es cobreixen les baixes del professorat i la seua docència es distribueix entre la resta.
* La promoció del professorat està condicionada a les estrictes normes que marca el model de Plantilla aprovat per aquesta Universitat.
* Falta de pressupost per a l'actualització del professorat.
* Insuficient pressupost assignat al Departament Interuniversitari d'Òptica.
* Absència d'un Pla de Qualitat on s'establisquen els criteris i mitjans per a avaluar periòdicament els objectius en l'ensenyament, investigació i gestió.
* No es realitzen enquestes sobre nivells de qualitat dels serveis i nivells de satisfacció del client així com del personal d'aquesta Titulació.
* Estancament en la promoció del P.A.S.
* Falta del lloc d'Administrador Delegat, que assumisca les funcions que la Universitat li reconeix al mateix.
* Poca autonomia de les Comissions Delegades de la Junta de Centre, la qual cosa augmenta la burocràcia i el nombre de reunions a les quals assistir, exigint gran dedicació als òrgans unipersonals.
* No existeixen formes de contacte estables amb els antics alumnes.

Estratègies de millora


* Construcció d'un nou edifici per a adequar les instal·lacions a les necessitats de la Titulació.
* Existència d'un mecanisme que cobrisca amb rapidesa les absències del professorat amb motiu de les baixes.
* Revisió del model de Plantilla, per a la seua flexibilització.
* Adequació de les assignacions pressupostàries a les necessitats reals del Departament Interuniversitari d'Òptica.
* Creació de fons per a l'actualització del professorat.
* Elaboració d'un pla de qualitat que establisca les bases per a un ensenyament, investigació i gestió que aconseguisca objectius clars i mesurables.
* Fer efectiva la figura de l'Administrador Delegat.
* Actualització del Reglament Intern de l'Escola amb la finalitat d'evitar l'excessiva burocratització.
* Dotació de suficient nombre de PAS en els aularis per a una millor atenció al professorat, alumnat i mitjans que són necessaris per a impartir les classes en les aules; per exemple, proyectores, retroprojectors, megafonia, aire condicionat, etc.
* Augment del suport administratiu, que permeta descarregar les tasques administratives que realitzen els docents i investigadors.
* Arbitrar partides pressupostàries per a reparació d'aparells utilitzats en les pràctiques, ja que la despesa que originen en aquest moment limita severament l'adquisició de noves tecnologies.
* Establir algun sistema que potencie el contacte estable amb els antics alumnes.