FILOLOGIA ANGLESA Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

FILOLOGIA ANGLESA

Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats
(Convocatòria 1998)

INFORME FINAL DE L'AVALUACIÓ DE LA TITULACIÓ DE LLICENCIAT EN FILOLOGIA ANGLESA

Comitè d'Avaluació Interna de la Titulació:

D. Enrique Alcaraz Varó, Catedràtic d'Universitat, Departament de Filologia Anglesa
D. Víctor Manuel Pina Medina, Professor Titular d'Escola Universitària, Departament de Filologia Anglesa
D. Joan Ponsoda i Sanmartín, Vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Dª Rafaela Grau López, Cap del Negociat de Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres
D. Antonio Archilla Castro, alumne egresado de la Llicenciatura de Filologia Anglesa
 
 

Comitè d'Avaluació Externa

D. Fernando Serrano Valverde, Universitat de Granada
Dª Ana González, Universitat d'Extremadura
D. Ginés Benet Gilabert, Universitat Politècnica de València

Aquest Informe Final és la síntesi de tot el procés d'Avaluació de la Qualitat en la Llicenciatura en Filologia Anglesa. Aquest procés es va iniciar amb una Fase d'Autoavaluació, que va tenir lloc durant el curs 1998-99 i que va donar com a fruit l'Informe d'Autoavaluació elaborat per part del Comitè d'Avaluació Interna (CEI). S'ha de destacar també la col·laboració que van oferir els Professors Ajudants del Departament de Filologia Anglesa en la realització d'aquest Informe d'Autoavaluació.

Per a elaborar el citat Informe es van celebrar diferents reunions en les quals es van ser analitzant les diverses facetes rellevants en l'àmbit d'aquesta Llicenciatura, organitzades en tres àrees, l'ensenyament, la investigació i la gestió. Aquesta laboriosa anàlisi es va basar en gran mesura en les dades estadístiques recollits en la Secretaria de la Facultat, així com a través del Centre de Procesament de dades de la Universitat d'Alacant, explicant igualment amb l'inestimable suport de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, que canalitzava la informació i aclaria els dubtes que anaren sorgint. Aquest procés va culminar amb la realització de l'Informe d'Autoavaluació, el qual es va poder presentar -amb cert retard a causa d'algunes dificultats en el procés de recollida de dades- a la fi del curs 1998-99, moment en què es va remetre a les instàncies corresponents per a continuar amb la següent etapa del procés, concretament la lectura i anàlisi de l'Informe d'Autoavaluació per part d'un Comitè d'Avaluació Externa (CEE). Donades les dates en les quals l'Informe d'Autoavaluació va arribar a les mans del CEE -en els primers dies de Juny de 1999- els membres d'aquest Comitè van estimar oportú posposar la seua visita a les instal·lacions de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant fins als inicis del curs acadèmic 1999-2000, moment en el qual l'activitat universitària estaria totalment normalitzada, sense la possible interferència d'exàmens o un altre tipus de circumstàncies que obstaculitzaren el desenvolupament de la tasca del CEE i la culminació dels diferents objectius del procés de l'Avaluació de la Qualitat en la Llicenciatura de Filologia Anglesa.

La visita del Comitè d'Avaluació Externa de la Llicenciatura de Filologia Anglesa va tenir lloc, concretament, els dies 10, 11 i 12 de novembre de 1999, en un ambient que, com els propis membres del CEE van subratllar, es va caracteritzar en tot moment per l'assossec i l'harmonia. En aquest sentit, els membres de la CEI volen subratllar que els sembla un gran encert que el Comitè d'Avaluació Externa estiguera constituït per professors de diferent formació i experiència universitària: un de Filologia Anglesa, una altra de Filologia Francesa i un altre de Tecnologia. Aquesta variada formació va permetre, en opinió del CEI, contemplar els objectius i el desenvolupament de la Llicenciatura en Filologia Anglesa amb una perspectiva més àmplia, sobretot en jutjar no solament la coherència interna de la mateixa sinó també la seua incardinación dins de l'entorn social al que pertany. Per la seua banda, cal destacar els comentaris positius abocaments en l'informe del CEE respecte a la constitució del Comitè d'Avaluació Interna de la Llicenciatura, que segons el parer dels membres del CEE «reflecteix l'actitud que les autoritats acadèmiques van prendre davant el procés d'avaluació. Una absoluta confiança en la capacitat de gestió del Departament i, sobretot, en l'adreça del mateix, així com una fundada esperança que el procés d'avaluació serviria per a posar de manifest el prestigi que la titulació de Filologia Anglesa es té bestiar en l'àmbit de la comunitat universitària».

Transcorregut un mes des de la visita del Comitè d'Avaluació Externa, el Departament de Filologia Anglesa va rebre l'Informe elaborat per aquest Comitè. D'acord amb l'estipulat en les pàgines 134 a 139 de la Guia d'Avaluació del Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats de 1998, el Comitè d'Avaluació Interna de la Llicenciatura en Filologia Anglesa es va reunir per a examinar l'Informe del CEE i redactar el present Informe Final d'Avaluació de la Titulació.

En l'esmentada reunió del CEI va quedar palès la total coincidència amb els continguts presentats en l'Informe del Comitè d'Avaluació Externa després de la seua visita a la Universitat d'Alacant entre els dies 10 i 12 de novembre de 1999. El document del CEE es va valorar com un document complet i equànime, realitzat amb gran professionalitat i el CEI va estar d'acord amb l'allí exposat. Així mateix, el CEI considera digna d'esment la forma tan àmplia i exhaustiva amb que el CEE va dur a terme les diferents tasques i activitats que van donar lloc a l'informe presentat. Mereixen especial atenció les diverses i perllongades entrevistes que el Comitè va mantenir amb tots els estaments implicats en el funcionament de la Llicenciatura en Filologia Anglesa, amb els quals es va portar la següent anàlisi detallada:

1. Docència i aprenentatge

El CEE va mantenir trobades amb professors i alumnes tant del Primer Cicle, com del Segon Cicle o especialitat i també amb estudiants de Tercer Cicle, ja immersos en els Programes de Doctorat impulsats pel Departament de Filologia Anglesa per a completar la formació acadèmica de les persones que han triat aquests estudis. A més, el Comitè es va reunir amb els òrgans de gestió docent de la Facultat de Filosofia i Lletres, representats pel Degà D. Francisco Aura Jorro, el Vicedegà D. Miguel Ángel Campos Pardillos i el Secretari de la Facultat, D. Francisco Chico Rico. S'ha de recordar, com ja s'ha dit, que el Vicedegà encarregat de l'elaboració d'horaris en la Facultat, D. Joan Ponsoda i Sanmartín, va actuar com a representant de la Facultat en el Comitè d'Avaluació Interna.

D'altra banda, els membres del Comitè van visitar, d'una banda, les instal·lacions de la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant, en la qual es troben les publicacions que són d'interès per als estudiants i docents de Filologia Anglesa i on existeixen sales dotades d'equips informàtics de les quals es poden servir els alumnes com a ajuda en la preparació dels seus treballs acadèmics, i per un altre, les dels Laboratoris d'Idiomes (atesos per dos tècnics professionals), que a més d'utilitzar-se com un complement de la docència a través de classes pràctiques, ofereixen la possibilitat de l'accés lliure, gràcies al com els estudiants poden programar-se activitats complementàries (visionat de cintes de vídeo, cadenes de televisió britàniques i nord-americanes, etc.) a títol individual.

2. Investigació

El CEE va recaptar informació sobre les Memòries de llicenciatura i les Tesis doctorals llegides i defensades en l'àmbit dels Estudis de Filologia Anglesa en la Universitat d'Alacant, amb l'objectiu de completar les dades aportades referent a això en l'Informe d'Autoavaluació. Així mateix, el Comitè d'Avaluació Externa va mostrar especial interès per les línies d'investigació, tant en el camp de la Lingüística com el de la Literatura, que s'estan desenvolupant dins del Departament i va valorar la iniciativa de la publicació de la Revista Alacantina d'Estudis Anglesos, que gràcies a les aportacions de professors d'altres universitats nacionals i internacionals i al programa d'intercanvis amb altres centres de tothom que compten amb publicacions similars, facilita l'actualització permanent dels coneixements en aquesta disciplina. Igualment va lloar la publicació Working Papers, del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat d'Alacant, destinada a donar a conèixer les tesis i tesines de Filologia Anglesa llegides en la Universitat d'Alacant.

3. Gestió (Serveis)

El CEE, a més d'amb Donya Rafaela Grau López, Cap de Negociat de la Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres, que formava part del Comitè d'Avaluació Interna, es va reunir amb tot el personal de la mateixa, així com amb les dues funcionàries administratives encarregades de la gestió del Departament de Filologia Anglesa. D'aquesta manera, el CEE va poder comprovar les inquietuds d'aquest col·lectiu pel funcionament general de la llicenciatura i del departament, així com el grau de satisfacció d'alumnes i professors amb aquests serveis.

Després d'aquesta descripció global dels diferents aspectes estudiats pel Comitè d'Avaluació Externa, passarem a continuació a presentar un llistat de punts forts i febles en cadascun dels tres àmbits descrits anteriorment. Abans d'açò, convé ressenyar els comentaris del CEE sobre l'Informe d'Autoavaluació presentat pel Comitè d'Avaluació Interna:

«L'Autoinforme està redactat en una manera descriptiva més que analític el que porta al fet que s'incloguen seccions que són còpia literal dels estatuts quan falten en unes altres una anàlisi i valoració d'aspectes clarament positius, degudament documentats. En presentar els punts negatius i positius, no es documenten ni s'analitzen, i les millores quan es proposen queden desdibuixades i imprecises»

El CEI està d'acord amb aquestes valoracions del CEE pel que fa a la redacció de l'Autoinforme, si bé matisa que aqueixos defectes poden tenir dos motius: en primer lloc, la inexperiencia i, en segon, la cautela que produeix parlar positivament d'un mateix. En qualsevol cas, amb vista a evitar aquest tipus de problemes en futures convocatòries, el CEI ha suggerit verbalment al Vicerectorat que el Gabinet d'Estudis i Avaluació de Qualitat, al que el CEI està molt agraït per l'ajuda i orientació que en tot moment li ha prestat, puga intervenir de forma més activa, fins i tot fiscalizadora, en l'anàlisi dels continguts d'aquests informes, la qual cosa facilitarà la tasca del CEE, així com el funcionament més fluït del propi procés avaluador.

Així, doncs, es presenta ja el llistat de fortaleses i debilitats ressenyades en l'Informe elaborat pel Comitè d'Avaluació Externa i subscrits tots ells pel Comitè d'Avaluació Interna, juntament amb algunes estratègies de millora que permeten, a més de consolidar els aspectes considerats positius, trobar una solució efectiva als problemes oposats:

I. Docència i aprenentatge

A. Punts forts:

- El Pla d'estudis vigent, així com les modificacions al mateix que s'han introduït per a adaptar-ho a les orientacions del Ministeri d'Educació i Ciència, són valorats molt positivament, per ser innovadors i realistes en el seu conjunt i plantejaments en incloure matèries de naturalesa aplicada i de continguts molt adequats a les necessitats concretes del mercat de treball en el present context europeu.

- Així mateix, l'estructura dels Planes d'Estudi de la Facultat de Filosofia i Lletres, i en particular, els de les Filologies són molt flexibles, la qual cosa permet una opcionalidad molt acceptable perquè l'alumnat puga configurar el seu currículum, ampliant, si així ho desitja, el nombre d'idiomes en què pot especialitzar-se.

- El professorat imparteix les seues classes amb la dedicació i puntualitat exigibles i són excepcionals els casos en què açò no ocorre.

- La composició de la plantilla de professorat resulta adequada i intenta complir les expectatives de promoció dels docents.

- El repartiment i assignació d'assignatures entre el professorat suposa l'existència d'una disponibilitat molt accentuada entre els seus membres a fer-se càrrec d'assignatures que no sempre pertanyen a l'àrea concreta del seu perfil investigador.

- El compliment per part del professorat de l'horari d'atenció als alumnes és satisfactori. Especial atenció mereix el sistema de control. Qualsevol alteració en l'horari d'atenció als alumnes ha d'anunciar-se, confirmat per la Secretaria del Departament, en el quadre de tutories exposat en el tauler d'anuncis corresponent.

- Els horaris d'ús dels laboratoris són flexibles i molt amplis, per la qual cosa s'ajusten cumplidamente a les necessitats dels alumnes.
 
 

B. Punts febles:  
- La percepció, per part de l'alumnat, dels avantatges que ofereix el pla d'estudis és clarament insuficient. Aspectes positius, com la flexibilitat, són valorats negativament pels estudiants, especialment de primer curs, en mancar aquests d'una visió de conjunt tant del pla d'estudis en si com dels objectius que aquest es proposa aconseguir.

- L'horari de classes s'estén excessivament en existir buits entre classes, la qual cosa obliga a romandre, segons el parer dels alumnes, massa temps en la Universitat.

- La participació de l'alumnat en la vida acadèmica és escassa, per no dir nul·la. El nombre de delegats de curs és mínim, la participació en les eleccions a delegats i representants d'alumnes és pràcticament nul·la. Aquesta escassa consciència de grup i preocupació per la defensa dels seus interessos comuns, fa erms els esforços del Departament per informar-los dels seus drets i obligacions.

- Els alumnes denuncien una sobrecàrrega de treball a causa de l'elevada activitat que els exigeix el conjunt d'assignatures.

- S'han detectat i s'han pogut comprovar denúncies de massificació excessiva en algunes assignatures.

- L'alumne que conclou els seus estudis no rep informació suficient sobre el mercat laboral. Tampoc existeix per part de la Facultat un seguiment sobre la col·locació de les seues egresados. Seria molt convenient la realització d'un estudi d'aquestes característiques, servint-se, per exemple, de l'ajuda que ofereix el Gabinet d'iniciatives per a l'ocupació (G.I.P.I.), que la pròpia Universitat incorpora dins del seu organigrama.
 
 

C. Estratègies de millora:  
- Posar l'accent en la informació que el Departament ofereix als alumnes, tant durant la carrera, com una vegada que s'han finalitzat els estudis. L'única forma que una titulació romanga activa i dinàmica és aconseguint la participació activa de tots els seus membres, tant els docents com els discentes, en la presa de decisions. En aquest sentit, cal destacar que en contra del to d'apatia generalitzada entre la massa d'estudiants que s'aprecia a primera vista, es pot detectar que els alumnes més madurs deº 2 i 3er cicle mostren un desig d'identificació amb els objectius i metes -així com també les frustracions- de la seua especialitat.

- Insistir perquè les propostes de títol propi i doble especialització es materialitzen en els nous plans d'estudi.

- Cercar la màxima racionalitat a l'hora d'elaborar els horaris, intentant que els alumnes puguen aprofitar al màxim el temps que disposen per a atendre a les seues tasques acadèmiques o investigadores (realització de treballs, consulta de fonts bibliogràfiques, etc.).

- Sol·licitar de les instàncies corresponents que se seguisca el camí ja traçat d'establir grups de classe el més reduït que siga possible, amb l'objectiu d'assegurar un major aprofitament de l'ensenyament. II. Investigació

:

A. Punts forts:

 
- La plantilla de professors realitza una suficient labor investigadora, avalada pel volum i qualitat de les publicacions científiques, així com per l'elevada proporció de doctors en la plantilla. Aquest últim aspecte cobra especial rellevància si es considera que en la majoria dels casos, no existeix ajuda econòmica alguna.

- Ha de destacar-se l'existència de dues publicacions periòdiques: la Revista Alacantina d'Estudis Anglesos i Working Papers, que tenen acreditat el reconeixement de la majoria dels investigadors en el camp de la Filologia Anglesa.
 
 

B. Punts febles:  
- Existeix un greu dèficit pel que fa al finançament oficial que recolze l'activitat investigadora del departament. Resulta molt difícil que s'aprove un projecte d'investigació en l'àrea, donat el caràcter no tècnic de les disciplines que ho conformen. Aquesta circumstància fa que la investigació es realitze de manera individual, amb el que es produeix una dispersió dels esforços. C. Estratègies de millora:  
- És necessari, d'una banda, sol·licitar del Rectorat la col·laboració en l'esforç per conscienciar a les comissions nacionals d'avaluació perquè aproven més projectes dins d'aquests àmbits universitaris i d'altra banda, potenciar el vessant aplicat dels projectes que es presenten, de tal manera que es reconega que aquests projectes poden contribuir amb resultats aplicables a les necessitats de l'entorn productiu de la societat.

- Amb la finalitat d'evitar la dispersió d'esforços investigadors esmentada a dalt, s'ha d'incentivar la creació de grups d'investigació que, a la calor de les noves línies de docència, puguen oferir noves perspectives dins del desenvolupament tecnològic de la societat.
 
 

III. Gestió (serveis)

A. Punts forts:

 
- El funcionament dels serveis administratius és satisfactori, segons l'opinió dels usuaris.

- La dotació actual de la plantilla de Personal d'Administració i Serveis (P.A.S.), incrementada recentment, resulta suficient i adequada a la vista de les necessitats existents. També s'ha de valorar la presència de personal tècnic responsable del servei del laboratori d'idiomes.

- El servei de la biblioteca central rep una valoració positiva, ja que compta amb mitjans i instal·lacions molt adequades a les necessitats que exigeix un bon servei; el personal que atén aqueix servei és competent i eficaç. No es detecten queixes o deficiències pel que fa al funcionament de la biblioteca.

B. Punts febles: - Els alumnes de primer cicle denuncien la massificació que es produeix a l'hora de formalitzar la matrícula.

- No sembla, per la qual cosa exposen els alumnes de primer any, que s'oferisca informació suficient sobre els serveis dels quals disposa la Universitat.

- L'única objecció referent al funcionament de la biblioteca és que l'horari d'obertura durant el període d'exàmens resulta potser excessiu, atès que no existeix suficient personal per a atendre-ho, la qual cosa comporta que es pose en perill la integritat dels fons de la biblioteca.
 
 

C. Estratègies de millora  
- Igual que es deia en l'apartat dedicat a l'ensenyament, la informació als alumnes resulta essencial per a l'òptim funcionament i aprofitament dels grans recursos que ofereix la universitat.

- Es deu igualment augmentar i millorar en la mesura del possible la dotació de personal, la qual cosa redundarà en l'alleujament de problemes relacionats amb la massificació a l'hora de realitzar la matrícula així com en altres qüestions relacionades amb la cura i manteniment de les instal·lacions que han d'utilitzar els integrants de la facultat.
 
 

A manera de Conclusió, els integrants del Comitè d'Avaluació Interna volen deixar constància que l'experiència del procés d'avaluació de la Llicenciatura de Filologia Anglesa ha resultat enormement positiva, ja que els ha permès conèixer molt millor des d'una perspectiva externa totes les facetes que presenten uns estudis com els nostres, gràcies tant a les dades estadístiques recollits, com a les opinions dels diferents col·lectius que formen aquesta gran família universitària, tot açò, per descomptat, enriquit per la valuosa aportació dels professors vinguts d'altres centres universitaris amb diferent formació i experiències universitàries que van formar part del Comitè d'Avaluació Externa de la Llicenciatura de Filologia Anglesa. Estem segurs que tot aquest procés d'avaluació redundarà, tant en la millora i consolidació dels aspectes positius detectats com en la progressiva resolució de les dificultats que existeixen, així com en la previsió de possibles problemes que vagen sorgint dins de l'àmbit dels Estudis de Filologia Anglesa.

Alacant, 9 de febrer de 2000

El President del Comitè d'Avaluació Interna

Enrique Alcaraz Varó