ENGINYERIA INFORMÀTICA I ENGINYERIES TÈCN. Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

ENGINYERIA INFORMÀTICA I ENGINYERIES TÈCN.

Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats
(Convocatòria 1998)

INFORME FINAL DE LES TITULACIONS AVALUADES: 

 

1 Introducció

En aquesta secció es presenten els objectius d'aquest informe, la composició del Comitè d'Autoavaluació (CA), el pla de treball desenvolupat, així com la descripció de l'estructura del present informe. Aquest informe és fruit de l'anàlisi de les següents entrades:

1.1 Objectiu de l'informe

L'objectiu d'aquest informe és reflectir les opinions del comitè d'autoavaluació de les titulacions d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, de la Universitat d'Alacant, i dels departaments de "Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial", "Llenguatges i Sistemes Informàtics", "Física Aplicada, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal" i "Tecnologia Informàtica i de la Computació" com a principals responsables de la docència en aquestes titulacions. A través d'aquestes opinions, es pretén aconseguir l'objectiu superior de millorar la qualitat dels diferents aspectes relacionats amb les titulacions avaluades: ensenyament, investigació i gestió.

1.2 Composició del Comitè d'Autoavaluació

El CA va ser nomenat per la Junta de l'àrea de titulació d'Informàtica i està compost pels següents membres en ordre alfabètic:

1.3 Pla de treball

El pla de treball seguit s'ha ajustat al proposat per la Guia d'Avaluació del Consell d'Universitats i ha constat dels següents passos:

Totes les activitats s'han desenvolupat de forma fluïda, mantenint-se, en quasi tots els casos, l'horari previst. El CA vol indicar la poca informació que disposava sobre la visita del CEE, ja que les reunions estaven pre-establides sense comptar amb el propi CA. Al CA li haguera agradat explicar "a priori" amb la llista dels membres del CEE.

1.4 Estructura de l'informe

D'acord amb les directrius del Consell d'Universitats, el present informe es divideix en les següents seccions:

1 Introducció.Aquest apartat

2 Valoració del Procés d'Autoavaluació i de l'Avaluació Externa, en el qual s'estudia el procés seguit en la Universitat d'Alacant per a escriure l'autoinforme de cada titulació i el procés seguit per a l'avaluació externa.

3 Principals punts forts i febles detectats, es discuteixen els principals punts forts i febles des d'una visió reflexiva.

4 Accions estratègiques de millora, en la qual es realitza un resum de les estratègies a seguir per les titulacions d'Informàtica en la Universitat d'Alacant.

5 Pla de seguiment, en el qual s'estableix un pla de seguiment de les titulacions.

6 Conclusions

2 Valoració del Procés d'Autoavaluació i de l'Avaluació Externa

En aquesta secció es comentaran els aspectes del procés d'Autoavaluació, que millor i pitjor han funcionat. Aquesta comprèn totes aquelles activitats de recollida de dades, anàlisis dels mateixos i redacció de l'autoinforme corresponent a cadascuna de les tres titulacions, la coordinació de les quals recau en el Comitè d'Autoavaluació. Aquesta secció es divideix en dos apartats, referents al procés d'avaluació i al contingut de l'autoinforme.

2.1 Valoració dels aspectes que millor han funcionat

2.2 Valoració dels aspectes que pitjor han funcionat

Simplement sol·licitàvem una persona d'administració i serveis o un becari que emplenara les taules i arreplegara tota la informació, ja que existien nombroses fonts d'informació (Universitat, Centre de Procesament de dades, Departaments, Escola Politècnica Superior i Grups d'Investigació). Creiem que era necessari per part del programa haver assignat una quantitat econòmica per al suport administratiu.

3.2 Punts febles

 

3.2.1.Nivells d'implicació amb els punts febles

4.2.2. Investigació

4.2.3. Gestió

5 Pla de seguiment

En aquesta secció s'estableix un pla de seguiment per a comprovar periòdicament l'execució interna i externa del pla de millora, emprendre noves accions de millora, consolideu la cultura de qualitat i assegurar la continuïtat de l'avaluació i millora. 

6. Conclusions

El Comitè d'Autoavaluació vol esmentar les següents necessitats amb la intenció d'ajudar i millorar en la redacció d'autoinformes per part de Comitès d'Autoavaluació dins del Pla de Qualitat de la Universitat.