PROGRÉS I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

Al finalitzar cada curs acadèmic, el vicerectorat amb competències en qualitat, a través de la Unitat Tècnica de Qualitat, elabora i remet a l’equip directiu responsable de cada titulació un informe de rendiment acadèmic, com a marc general per a l'avaluació del progrés i resultats de l’aprenentatge dels estudiants de forma global, i plantejar, en conseqüència, les accions de millora pertinents.

Este informe arreplega, entre altres, els aspectes següents:

  • Estudi global de resultats acadèmics per centre i titulació (taxes i indicadors per al seguiment), amb evolució i comparativa entre àrees de coneixement, centres i del conjunt de la UA.
  • Estudi global de fluxos per titulació: ingressos, egresos, trasllats o canvis des de i cap a altres titulacions i abandons.
  • Encreuament de les taxes de rendiment amb variables com: la via, la nota, i la preferència d’accés al corresponent estudi.
  • Estudi global d'egresats per titulació: temps mitjà d’estudis, retard mitjà sobre la duració teòrica, taxa d’eficiència de graduats i evolució de la corresponent cohort d’ingrés.
  • Estudi de detall per assignatura: de les taxes globals de rendiment, presentats, èxit i eficiència, proporció d’alumnes repetidors i per titulació.
  • Detecció d’anomalies a nivell de titulació: resultats de les assignatures amb menors taxes de rendiment o èxit, resultats de les assignatures troncals i obligatòries de la titulació.
  • Resultats a nivell d’assignatura de l’enquesta als alumnes sobre la docència impartida pels professors de la titulació, amb comparativa sobre els corresponents a la mitjana de la titulació i departament responsable de la seua impartició.
  • Detecció d’anomalies a nivell d’alumne: els alumnes que pel seu baix rendiment incomplixen les normes de permanència (el que permetrà un estudi més individualitzat per a la seua possible continuïtat en l’estudi).

Amb caràcter biennal, el vicerectorat amb competències en qualitat, a través de la Unitat Tècnica de Qualitat, elabora i remet a l'equip directiu responsable de cada titulació un informe d'inserció laboral del títol de grau o màster, amb la finalitat de conèixer les trajectòries laborals i formatives de l'alumnat, i plantejar, en conseqüència, les accions de millora pertinents. 
Aquest informe arreplega, entre uns altres, els següents aspectes: 

  • Anàlisi de les trajectòries laborals de l'alumnat egresat de la titulació en els últims anys: situació laboral actual, tipus de treball i contracte, temps de permanència en el seu treball actual, sector i categoria laboral del lloc, adequació del lloc al nivell d'estudis, satisfacció amb el treball, etc. 
  • Anàlisi de les trajectòries formatives: valoració de la qualitat de la titulació cursada, valoració de competències i habilitats desenvolupades en la seua formació i la seua necessitat per l'acompliment d'una activitat professional, formació de postgrau realitzada i formació complementària, etc. 

Els resultats d’aprenentatge i l’adquisició de les competències de cada alumne s’avaluen de forma individualitzada a través de l’elaboració, presentació i defensa del corresponent treball fi de grau/màster.