PLA DE COMUNICACIÓ

Arran de l'elaboració de l'informe de riscos psicosocials es va detectar la necessitat i importància de conscienciar el personal de la UA perquè assumisca una cultura preventiva que afavorisca un clima laboral favorable i la difusió de la informació que es genera en la UA i en els mateixos serveis i unitats que la conformen.

De cara a tractar de complir aquests objectius, s'ha considerat adequat:

  • Crear una entrada específica en la pàgina web de la Unitat, on enllaçar tota la informació que es considera puga ser d'interès per al personal de la Unitat en aquesta àrea.
  • Institucionalitzar les reunions periòdiques amb ordre del dia obert a qualsevol suggeriment del personal de la Unitat, en les quals es comenten aspectes com objectius plantejats, nous projectes a desenvolupar, organitzatius, funcions i tasques, etc.
  • Mantenir i potenciar el treball en equip i en xarxa, utilitzant per a açò un espai de la xarxa pròpia \\Srvfiles.campus.ua.es\UTCalidad, que, al mateix temps que permet que tota la documentació i informació generada per l'equip de treball siga accessible al conjunt de persones que el conformen, serveix a més com a element addicional de seguretat.

Canals d'informació

  • Actes de les reunions de la UTQ (Accessibles en el servidor)
  • Memòria d'Activitats (en línia)
  • Pàgina web del servei
  • Informes de resultats de l'Enquesta de satisfacció d'usuàries/is de la unitat (Accessibles en el servidor)
  • Informes de resultats de l'Enquesta de clima laboral (Accessibles en el servidor)
  • Canal intern de comunicació via e-mail (Comunicats interns)
  • Bústia de suggeriments