DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Definició i objectius de l'Activitat Preventiva de Riscos Psicosocials de la Unitat Tècnica de Qualitat

L'avaluació de riscos psicosocials realitzada en la UA realitzada en 2012 va posar de manifest, en les seues conclusions, la necessitat i importància de conscienciar el personal de la universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds concordes amb ella per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

A tal fi, per cada servei hauran d'establir-se mesures que, en tot cas, han d'incloure:

 1. Un pla que reconega la contribució del personal del servei en l'assoliment dels objectius del mateix i, per tant, de la institució, de manera que permeten:
  • Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la Universitat d'Alacant del personal del servei.
  • Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.
  • Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar el reconeixement dels mateixos.
 2. L'adopció de mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:
  • Donar a conèixer amb antelació suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible sobre les mateixes.
  • Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.
  • Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres del servei (la comunitat universitària).
  • Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

Amb vista al compliment de les recomanacions de l'Informe, per part de la Unitat Tècnica de Qualitat es proposen els següents objectius:

 • Referent al foment de la contribució del personal adscrit al Servei a la Universitat d'Alacant:
  • Comunicar la importància de la contribució que fa cada membre de la Unitat la qualitat del servei prestat a la comunitat universitària.
  • Aprofitar les sinergies derivades del treball en equip.
 • Referent a l'establiment de canals de comunicació interns:
  • Existència d'un Pla de Comunicació en el Servei.
  • Existència de procediments per a presa de decisions.
  • Ús de la documentació compartida a través del servidor.
 • Establiment de mesures encaminades a mantenir i millorar el benestar psicosocial, mitjançant:
  • La potenciació del coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com a laborals).
  • L'establiment mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc per part de responsables de gestió.
  • L'actuació, utilitzant la legislació vigent, encaminada a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser usa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)
  • La promoció de la resolució dels conflictes interpersonals que puguen existir en les diferents unitats que componen la Unitat.
  • El foment del tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.
  • La promoció de les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.
  • La comunicació, a Gerència, de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar la seua resolució.

Finalment, els objectius que es marca la Unitat Tècnica de Qualitat referent a açò són :

 • Institucionalitzar les reunions periòdiques amb ordre del dia obert a qualsevol suggeriment del personal de la Unitat
 • Estadístiques relatives al nombre de vegades que han d'activar-se mecanismes de resolució de conflictes en aquesta unitat.