Presentació

La importància de la qualitat

La consciència real sobre la importància de la qualitat no es va fer palesa a Occident fins als anys vuitanta. Els nous marcs jurídics atorgats pels governs a les universitats els van permetre tenir més autonomia per a aconseguir els objectius de qualitat i progrés en educació superior necessaris per a una reforma efectiva de les universitats. En contrapartida, els governs exigien a aquestes una rendició de comptes a fi de demostrar que les seues polítiques estaven encaminades a la millora de la qualitat de la institució.

Podem entendre la qualitat com la satisfacció de les necessitats i les expectatives dels clients, complint amb les exigències dels diferents grups que es relacionen amb la universitat.

Però per què és necessari avaluar la qualitat universitària? Podem indicar les raons següents :

  • Respondre a les exigències internes de millorar la qualitat.
  • Proporcionar elements de judici per a la presa de decisions en política universitària.
  • Retre comptes davant la societat del rendiment acadèmic i científic dels recursos que aquesta posa a la seua disposició.
  • Facilitar la mobilitat i la cooperació entre les diferents universitats, tant nacionals com europees.
  • Es pot avaluar tant una titulació com un departament o un servei a través d'unes guies d'avaluació. D'aquesta manera, l'avaluació institucional abasta tota la universitat i pot avaluar la docència, la recerca i els serveis a través d'un model basat en una avaluació interna i una altra externa.

Convergència cap a un Espai Europeu d'Ensenyament Superior

En la Declaració de la Sorbona al maig del 1998 es va  ressaltar la creació de l'Àrea Europea d'Educació Superior com a via clau per a promocionar la mobilitat de les persones i la capacitat d'obtenció d'ocupació i el desenvolupament general del continent, procés que haurà de fer-se plenament realitat dins d'aquesta primera dècada.

Perquè aquest procés puga dur-se a terme seran necessaris canvis estructurals en el sistema universitari, com ara l'estructura cíclica de les titulacions, la definició del crèdit acadèmic i el sistema d'acreditació dels ensenyaments. Entre altres aspectes, es pretén la promoció de la cooperació europea per a garantir un nivell de qualitat mitjançant el desenvolupament de criteris i metodologies comparables.

Evolució històrica de la qualitat en l'àmbit universitari

La preocupació per la qualitat en l'àmbit universitari va començar d'una manera formal amb dues activitats d'avaluació: el Programa Experimental d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari (1992-1994), amb l'objectiu d'assajar una metodologia d'avaluació institucional inspirada en les experiències internacionals, i el Projecte Pilot Europeu (1994-1995) amb el qual es va impulsar l'avaluació en l'educació superior europea al voltant d'una metodologia d'avaluació comuna, en què van participar 17 països. Aquest Projecte Pilot Europeu va fer possible la creació del primer Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats (PNECU) el 1995. En aquest sentit, al desembre de 1995, l'aleshores Consell d'Universitats va aprovar el primer PNECU, que va estar vigent de 1995 a 2000. Aquest primer pla va impulsar el desenvolupament de l'avaluació de la qualitat en les universitats espanyoles i va tenir la seua continuació l'any 2001 amb el segon Pla de la Qualitat de les Universitats (PCU), recentment derogat. 

Aquests plans han permès desenvolupar l'avaluació de la qualitat en les universitats espanyoles i s'ha elaborat una metodologia comuna per a aquests processos amb l'objectiu últim de la millora contínua i la rendició de comptes a la societat a través de la publicació dels informes d'avaluació. 

L'any 2003 el govern va posar en marxa el Programa d'Avaluació Institucional (PEI) de l'ANECA, amb l'objectiu fonamental de dissenyar i dur a terme els processos d'avaluació externa dels programes i serveis que han passat prèviament el procés d'avaluació interna, o autoavaluació, per iniciativa de la universitat mateix. Aquest programa avalua els ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, per això utilitza els mateixos criteris i indicadors que seran requerits per a l'acreditació de titulacions.

La primera convocatòria del PEI va comprendre els cursos 2003-2004 i 2004-2005 i s'hi podien presentar titulacions que hagueren completat com a mínim tres promocions amb el pla d'estudis vigent.

Les següents convocatòries del PEI van comprendre els cursos 2005-2006 i 2006-2007. L'any 2008 ja no va haver-hi convocatòria per a donar pas als nous programes ANECA.

Evolució històrica en la Universitat d'Alacant

La Unitat de Planificació Estratègica i Qualitat (UPEC)

En la reestructuració administrativa dels serveis administratius aprovada per la Universitat d'Alacant el 1996 es crea el Servei de Planificació i Estudis que depenia funcionalment de Vicerectorat de Planificació i Assumptes Econòmics i orgànicament de Gerència, i assumia competències sobre temes institucionals de qualitat de les universitats i sobre elaboració i tractament d'informació estadística, entre d'altres.

En la proposta d'actualització administrativa operada al març del 2002 es crea la Unitat de Planificació Estratègica i Qualitat i passa a formar-ne part el personal de l'anterior Servei de Planificació i Estudis. La funció principal de la unitat és el suport tecnicoadministratiu de les accions de qualitat que realitze la Universitat d'Alacant.

La Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ)

En el 2004 es produeix la transformació de la UPEC en la Unitat Tècnica de Qualitat amb l'adscripció de part del personal de la UPEC i amb la incorporació del personal administratiu del Secretariat de Qualitat.

La UTQ depèn funcionalment del Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües i té com a missió facilitar el desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Universitat d'Alacant en les àrees de docència, recerca i gestió, donar suport als agents que intervenen en els processos orientats a la millora contínua de la institució per a afavorir la creació i difusió d'una cultura de qualitat entre la comunitat universitària així com retre comptes a la societat.