Organigrama i competències

ORGANIGRAMA

Estructura de la Unitat

COMPONENTS

COMPETÈNCIES

 • Facilitar el desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Universitat d'Alacant en les àrees de docència, investigació i gestió.
 • Donar suport als agents que intervenen en tots aquells processos orientats a la millora contínua de la institució.
 • Afavorir la creació i la difusió d'una cultura de qualitat entre la comunitat universitària.
 • Gestió del procés d'avaluació de l'activitat docent.
 • Suport i coordinació en l'elaboració i implantació dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat.
 • Elaboració de la documentació requerida en els programes d'avaluació institucional.
 • Assistència tècnica i formació als comitès d'autoavaluació de titulacions i de serveis.
 • Suport i coordinació als comitès externs dels programes d'avaluació.
 • Gestió del procés d'avaluació externa dels serveis.
 • Coordinació de l'elaboració i seguiment dels diferents plans de millora.
 • Formació, assistència tècnica i seguiment i edició de les cartes de serveis.
 • Planificació i gestió integral del procés d'enquestes docents.
 • Planificació i execució d'enquestes (inserció laboral, satisfacció d'alumnes, egressats i ocupadors, usuaris de serveis, ocupadors, etc.).
 • Gestió conjunta amb el Servei d'Informàtica del Sistema d'Informació de la UA (SIUA), i en col·laboració amb la resta d'unitats/serveis de la UA.
 • Compliment de les obligacions establides per llei en relació amb les estadístiques dels organismes oficials.
 • Desenvolupament d'accions formatives relacionades amb la qualitat i la difusió de la cultura de la qualitat en la UA.