ESTUDIS DE L'OBSERVATORI DE MESURA

Qui som

L'Observatori de Mesura és una subunitat que proporciona el suport tècnic per a la realització d'enquestes i estudis d'opinió dirigits a la comunitat universitària. D'aquests estudis, les unitats o els òrgans afectats extrauen les accions per a la millora de la qualitat dels serveis que es proporcionen en tots els àmbits. Per a fer-ho, compta amb personal especialitzat. Aquests són alguns dels treballs que realitza.

Què fem

Enquesta, als diferents col·lectius universitaris i usuaris externs per a conèixer el grau de satisfacció que tenen amb els serveis universitaris.

 • Biblioteca Universitària: última enquesta, setembre de 2018
 • Centre de Suport a l'estudiant (CAE): última enquesta, març de 2020
 • Centre de Formació Contínua (CONTÍNUA): última enquesta, juliol de 2018
 • Escola de Doctorat: última enquesta, juny de 2019
 • Escola Politècnica Superior: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat de Ciències de la Salut: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat de Ciències: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat de Dret: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat d'Educació: última enquesta, juny de 2019
 • Facultat de Filosofia i Lletres: última enquesta, juny de 2019
 • Gabinet d'Imatge: última enquesta, març de 2018
 • Gabinet de Protocol: última enquesta, març de 2018
 • Impremta: última enquesta, abril  de 2019
 • Institut de Ciències de l'Educació (ICE): última enquesta, febrer de 2020
 • Oficina d'Informació a l'Alumnat: última enquesta, novembre de 2020
 • Secretariat de Seus Universitàries (SEUS): última enquesta, abril de 2018
 • Servei d'Alumnat: última enquesta, març de 2020
 • Servei d'Arxiu i Registre: última enquesta, abril de 2019
 • Servei d'Esports: última enquesta, juliol de 2019
 • Servei de Gestió Acadèmica: última enquesta, decembre de 2019
 • Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia: última enquesta, decembre de 2018
 • Servei de Gestió de Personal: última enquesta, septembre de 2019
 • Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat: última enquesta, octubre de 2019
 • Servei d'Informàtica: última enquesta, juliol de 2018
 • Servei d'Infraestructures i Serveis: última enquesta, juliol de 2019
 • Servei de Prevenció: última enquesta, novembre de 2018
 • Servei de Publicacions: última enquesta, abril de 2019
 • Servei de Relacions Internacionals: última enquesta, novembre de 2018
 • Servei de Selecció i Formació: última enquesta, juliol de 2019
 • Servei Jurídic: última enquesta, maig de 2019
 • Serveis Tècnics d'Investigació (STI): última enquesta, novembre de 2019
 • Unitat de Comunicació: última enquesta, juny de 2019
 • Unitat d'Igualtat: última enquesta, març de 2016
 • Unitat de Patrimoni i Inventari: ültima enquesta: març 2020
 • Unitat Tècnica de Qualitat: última enquesta, juny de 2019
 • Universitat Permanent: última enquesta, abril de 2018

 

 • Conductors: Última enquesta, març 2018
 • Consergeries: Última enquesta, març 2018
 • Oficina del Rector: Última enquesta, març 2018
 • Secretaria administrativa del Consell d'Estudiants: Última enquesta, març 2018
 • Secretaries administratives del Consell Social, Secretaria General, vicerectorats i Gerència: Última enquesta, març 2018
 • Secretaries administratives de departaments i instituts universitaris: maig 2018 - març 2021
 • Seu universitària d'Alacant: Última enquesta, abril 2018

L'objectiu és conèixer les trajectòries laborals de l'alumnat titulat de graus i màsters de la UA i el grau de satisfacció que tenen amb la formació rebuda.

Periodicitat: Biennal

 • Graus - última enquesta 2019
 • Màsters oficials - última enquesta 2018
 • Programes de doctorat - última enquesta 2018

Enquesta dirigida tant a l'alumnat com al professorat de la UA per a conèixer el grau de satisfacció que tenen amb els graus, els màsters i els programes de doctorat en aspectes com ara l'organització de l'ensenyament, el procés d'ensenyament/aprenentatge, les infraestructures i els recursos, etc.

Periodicitat: anual

L'objectiu és conèixer la valoració de les pràctiques externes curriculars tant per part de l'alumnat que realitza les pràctiques com per part de les tutores i els tutors externs de les empreses i de les institucions que reben l'alumnat en pràctiques.

Enquesta dirigida al Personal d'Administració i Serveis de la UA per a conèixer el grau de satisfacció laboral que té en aspectes com ara les funcions del lloc de treball, les condicions laborals o les relacions humanes.

També es realitzen informes o assessorament a proposta dels interessats. Com per exemple:

 • Mobilitat general en el Campus del Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat.
 • Mobilitat nacional i internacional de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Enquesta de satisfacció amb la Unitat de Verificació d'Espais i Lloguers i elaboració d'informe.
 • Igualtat
 • Enquesta sobre el desenvolupament de la docència no presencial

Quan ho fem?: planificació anual

En aquest document només es reflecteixen les enquestes programades que ha de fer la UTQ.

El cronograma pot estar subjecte a canvis per necessitats organitzatives.