Normativa

Reial decret 1259/1999 del MECD pel qual es regulen les cartes de serveis i els premis a la qualitat en l'Administració General de l'Estat

Decret 191/2001, del Govern valencià, pel qual s'aprova la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana i es regulen les cartes de serveis en la Generalitat Valenciana

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats 

Reial decret 1125/2003, del Ministeri d'Educació, que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot l'Estat 

Reial decret 1044/2003, del Ministeri d'Educació, que estableix el procediment perquè les universitats expedisquen el Suplement Europeu al Títol 

Reial decret 49/2004, del Ministeri d'Educació, sobre homologació de plans d'estudi i títols de caràcter oficial i validesa en tot l'Estat 

Reial decret 285/2004, del Ministeri d'Educació, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior 

Reial decret 309/2005, del Ministeri d'Educació, pel qual es modifica el RD 285/2004, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior

Reial decret 55/2005, del Ministeri d'Educació, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau

Reial decret 56/2005, del Ministeri d'Educació, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau

Reial decret 1509/2005, del Ministeri d'Educació, pel qual es modifiquen el RD 55/2005 i el RD 56/2005

Decret 44/2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments conduents al títol oficial de màster en les universitats de la Comunitat Valenciana.

Llei 5/2006, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)

Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

Resolució de l'AVAP, de 15 de decembre de 2010, per al seguiment de títols oficials de la Comunitat Valenciana